Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED

Polityka prywatności

 

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności

naszej firmy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 • Z uwagi na rodzaj świadczonych oraz w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, zwanych dalej „RODO”) informujemy, iż na podstawie art. 13 i art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marek Ognisty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Ognisty BIPRED Biuro Projektów Edukacyjnych. z siedzibą w Dębicy (zwany dalej „Administratorem”)

 • Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@bipred.pl lub pisemnie na adres: ul. Klonowa 5,
  39-200 Dębica.

 • W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury organizacyjne i techniczne zapewniające dostęp do danych wyłącznie przez osoby upoważnione, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.

 • Wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach wykonywania zadań służbowych lub prac zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych.

Okres przetwarzania danych w związku z wykonywaną usługa

 • Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

 • Administrator podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 • Administrator oświadcza, iż dane osobowe przetwarzane są w zachowaniem szczególnej staranności.

 • Każdorazowo Administrator uwzględnia podstawy prawne do przetwarzania, zbierania danych osobowych, a to: art. 6 i art. 9-10 RODO.

 • Administrator oświadcza, że dane osobowe zbierane są wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

 • W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja.

 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym.

 • W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy.

 • W ramach świadczonych usług przez Administratora, w związku z nawiązaniem kontaktu przez formularz kontaktowy (www.bipred.pl) lub adres mailowy możemy przetwarzać następujące dane:

  Imię i nazwisko lub nazwa firmy,

  Adres zamieszkania lub siedziby,

  Adres mailowy,

  Numer telefonu.

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji przesłania pytania przez formularz kontaktowy jest:

 • Odpowiedź na Pani/Pana pytania przesłane przez formularz kontaktowy,

  Nawiązanie z Panią/Panem lub z Pani/Panią pracodawcą współpracy,

 • W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

 

Prawo osób, których dane dotyczą

 

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich:

  Sprostowania,

  Usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),

  Ograniczenia przetwarzania,

  Prawo do przenoszenia danych,

  Prawo wniesienia sprzeciwu,

  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Wnioski, o których mowa powyżej można składać listem poleconym na adres siedziby Administratora, o którym mowa w pkt 2 Postanowień ogólnych Polityki Prywatności.

 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do skierowania skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies

 • Na stronie internetowej www.bipred.pl może być używana technologia taka jak pliki cookie i podobne służąca do zbierania
  i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i zapisywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia.

 • Prawdopodobnie Pani/Pana przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania plików cookies. Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania
  i uzyskiwania dostępu do Pani/Pana urządzenia końcowego. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

 • Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowania i w razie potrzeby aktualizowana.

biuro@bipred.pl

+ 48 604 065 681

Biuro Projektów Edukacyjnych

BIPRED

ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica